Polityka prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy :

Administratorem danych osobowych jest:

GrupaWW Sp. z o.o.
ul. Broniewskiego 1/parter
35-222 Rzeszów
rodo@grupaww.pl

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ODBYWA SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH CELACH:

✓ realizacji działań promocyjnych Administratora,
✓ zatrudnienia – świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
✓ wystawienia faktur, rachunków i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
✓ prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH :

• zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
• wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy współpracy – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
• wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
• uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

DANE OSOBOWE SĄ PRZECHOWYWANE PRZEZ OKRES:

• zgoda – dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, a po wycofaniu zgody nie dłużej, niż przez okres 11 lat wynikający z przepisów prawa.
• wymogi kontraktowe – na czas zawartej umowy oraz konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora,
• wymogi ustawowe – nie dłużej niż konieczność wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności. Podanie danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług.

Przysługuje Państwu prawo do sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz zażądania ich kopii, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w przypadku gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy). W celu cofnięcia zgody mogą Państwo skontaktować się z biurem GrupaWW Sp. z o.o., ul. Broniewskiego 1/parter, 35-222 Rzeszów lub wysyłając e-mail na adres rodo@grupaww.pl

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.